Community Land Trust Bruxelles – Brussels

La ville de demain sur un terrain commun – De stad van morgen op gemeenschapsgrond

Projet « Le Nid »

Klik hier voor Nederlands

Verheyden 1

Façade avant bâtiment principal – Voorgevel van het hoofdgebouw

Programme :

  • 7 appartements
  • 1 espace communautaire
  • et 1 jardin ouvert aux habitants et au quartier.

Le projet :

Fin février 2013, le CLTB a pu acheter le bâtiment dans la rue Verheyden grâce au gouvernement bruxellois qui l’a subventionné. Le bâtiment offrira des appartements pour sept familles dont une personne à mobilité réduite. Tout le bâtiment sera rénové d’après les normes de basse énergie.

Les familles qui deviendront propriétaire dans ce projet CLT et qui y habiteront, forment un groupe d’épargne qu’ils ont appelé « Le Nid ». La caractéristique d’un groupe d’épargne est que les familles versent mensuellement une somme sur un compte commun et que cette somme pourra servir à un prêt hypothécaire. La somme que les familles ont choisie d’épargner est de 90 €. Pour garantir le bon fonctionnement du groupe d’épargne, un comité de suivi s’est créé. Celui-ci se compose de membres du groupe d’épargne qui choisissent eux-mêmes les fonctions de président, secrétaire et trésorier. Samenlevingsopbouw Brussel accompagne et soutient le fonctionnement de ce groupe d’épargne.

Verheyden 2

Maquette projet Verheyden – Maquette project Verheyden

Depuis avril 2013, plusieurs réunions de préparations, des réunions et des ateliers ont eu lieu et d’autres suivront. Dans ces réunions différentes thématiques sont abordées. Dans une première rencontre, les futurs habitants ont pu découvrir l’histoire du CLT et son concept. Une deuxième rencontre a permis de créer le groupe d’épargne en association de fait et le comité de suivi. Ensuite, il y a eu toute une journée dédiée à la découverte du quartier. Les futurs habitants avec leurs enfants ont été à la découverte des ressources du quartier concernant la mobilité, les services, les magasins, les infrastructures sportives et culturelles, etc. Finalement, le mois de juin s’est clôturé par trois ateliers sur le jardin à l’arrière du bâtiment et sur les deux annexes qui seront partagé par les habitants et le voisinage.

En septembre 2013, une deuxième série d’ateliers a débuté. Les familles réfléchiront ensemble sur les aspects architecturaux de leur futur logement. Le but est de valider des recommandations pour l’architecte pour la mi-novembre. Un premier atelier se déroulait autour de l’introduction à l’architecture. Pendant un deuxième atelier des familles ont visité différents bâtiments contenant des espaces collectifs et construits sur des normes de basse énergie. Dans les semaines suivantes les familles présenteront leur logement idéal et réfléchiront collectivement sur le vivre ensemble.

Témoignages des familles du projet Verheyden:

  « Notre devoir c’est de créer un entourage pour ces enfants. On demande des aides à des responsables politiques de nous préparer l’entourage. A nous pour travailler sur ce projet. »
Atelier «  A la découverte de mon quartier », Samir, membre du groupe Le Nid.
 
 Verheyden 3« L’hôpital qui est très près, la rue en sens unique avec une sortie de métro et le bus 89. Il y a le terrain de foot pour les jeunes pas loin. Il y a des parcs et des espaces verts partout. Il va y avoir aussi une école tout près. Le quartier est doté d’espaces fonctionnels et d’autres qui peuvent l’être. Il y a une salle de fitness pour les femmes. Le potager est magnifique et c’est à réfléchir aussi pour nous aussi. ».
Atelier « A la découverte de mon quartier », Dorothée, membre du groupe le Nid.

 

 Verheyden NL 1

Façade arrière bâtiment principal – Achtergevel van het hoofdgebouw

Programma :

  • 7 woningen
  • 1 gemeenschappelijke ruimte
  • en buurtuin voor bewoners en buren

 

Het project:

Eind februari 2013 heeft de CLTB het gebouw in de Verheydenstraat 121 kunnen kopen dankzij een subsidie van het Brussels Gewest. Dat gebouw werd gebouwd in 1966 en was eigendom van de parochie. Het gebouw zal woonruimte bieden voor zeven gezinnen waarvan een voor een persoon met een beperking. Het gehele gebouw zal gerenoveerd worden volgens de lage energiestandaard.

De gezinnen die in dit CLT project eigenaar worden en er dus ook gaan wonen, vormen een spaargroep en hebben hem ‘Le NID’ gedoopt. Kenmerkend voor de spaargroep is dat de gezinnen maandelijks een bedrag op een gemeenschappelijke rekening storten. Het spaargeld kan als voorschot dienen bij de aankoop van hun woning. Het bedrag dat ze zelf gekozen hebben om te sparen is 90 €. Een stuurgroep, bestaande uit enkele leden van de groep, is verantwoordelijk. Samenlevingsopbouw Brussel begeleidt en ondersteunt de werking van deze spaargroep.

Sinds april 2013 hebben al meerdere voorbereidende vergaderingen, en workshops plaatsgevonden en anderen zullen nog volgen.

In die vergaderingen komen verschillende thema’s aan bod. In een eerste bijeenkomst konden de toekomstige bewoners de geschiedenis ontdekken van de CLT en het concept ervan. Tijdens een tweede bijeenkomst werd ingegaan op de oprichting van de spaargroep en werd de stuurgroep opgericht. Vervolgens was er een hele dag een atelier voorzien voor de ontdekking van de wijk. De bewoners gingen samen met hun kinderen op zoek naar de mogelijkheden in de buurt betreffende de diensten, mobiliteit, winkels, sport- en cultuurinfrastructuur, enz. De maand juni werd afgesloten met drie workshops over de achtertuin en de twee aanliggende collectieve gebouwen.

In september 2013 is er een tweede reeks ateliers begonnen. De gezinnen zullen samen nadenken over de architecturale aspecten van hun toekomstige woning. Het doel ervan is om rond half november een lijst met aanbevelingen op te stellen die zal bijgevoegd worden aan het lastenboek voor de openbare aanbesteding. Een eerste atelier ging over de kennismaking van architectuur. Tijdens het tweede atelier hebben de gezinnen verschillende gebouwen bezocht die tevens gemeenschappelijke ruimten bevatten en op lage energienormen zijn gebouwd. In de komende weken zullen de gezinnen hun ideale woning voorstellen en collectief nadenken over het samen wonen.

Getuigenissen van de gezinnen van het project Verheyden:

Verheyden NL 2

Réunion du groupe « Le Nid » – Vergadering met de groep « Le Nid »

« Onze taak is om een omgeving te scheppen voor deze kinderen. Men vraagt hulp aan de politieke verantwoordelijken zodat ze ons op die omgeving voorbereiden. Het is aan ons om op dat project te werken. »
Workshop « Op ontdekking van onze wijk », Samir, lid van de groep Le Nid.

 
« Het ziekenhuis is heel dichtbij, de éénrichtingsstraat met de uitgang van de metro en de bus 89. Er is een voetbalterrein voor jongeren niet ver vandaan. Er zijn parken en groene ruimten overal. Vlakbij komt er ook een school. Er zijn functionele diensten in de buurt en andere die nog kunnen komen. Er is een fitnesszaal voor vrouwen. De moestuin is prachtig en het is voor ons ook interessant om daaraan te denken ».
Workshop « Op ontdekking van de wijk », Dorothée, lid van de groep Le Nid.
 

Agenda CLTB

Pas d'événements à venir

Like us on facebook

Follow me on Twitter

Avec le soutien de – Met steun van het

%d blogueurs aiment cette page :